счетчик посещений besucherzahler mail order brides

Патріотичне виховання

                                              

                                                     

   "Впровадження ціннісного ставлення дитини дошкільного віку  до патріотичного виховання"

 ПАТРІОТИЗМ (грец. patris — батьківщина) —  це   любов до Батьківщини, відданість  їй  і  своєму  народу.

Проблема громадянина-патріота давня, як світ. Вона постала перед людством тоді, коли виникла перша держава. Патріотичне виховання створює певні передумови громадянської поведінки. Однак це лише передумови.

Любов до Вітчизни починається з любові до своєї Малої Батьківщини – місця, де людина народилася.

У цьому зв’язку, як нам здається, величезного значення набуває визначення мети, завдань, змісту та засобів патріотичного виховання дітей дошкільного віку.                                                                                                                      Патріотичне виховання дошкільнят має вирішувати ширше коло завдань, ніж ті, що зазначені.                                                  Це не лише виховання любої до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, але виховання шанобливого ставлення до людини-трударя та результатів її праці, рідної землі, захисників Вітчизни, державної символіки, традицій держави, загальнонародних свят.  Виховання любові до Батьківщини, до своєї Вітчизни – завдання надзвичайно складне, особливо коли мова йде про дітей дошкільного віку. Однак в значному ступеню така складність виникає при спробі переносити на дітей „дорослі” показники проявів любові до Вітчизни.

                                                                                       

              ЩО ОЗНАЧАЄ БУТИ ПАТРІОТОМ?

Слово «патріот» походить з грецької мови. У стародавніх греків так іменувалися земляки (люди, які народилися в одному місці). Інша назва земляків – співвітчизники. Уже в самому древньому значенні слова «патріот» відбивається зв'язок між людиною і місцем її народження.

 Місце народження називають по-різному: Батьківщина, Вітчизна.         Батьківщина у людини одна, як і рідна мати. Часто ці два слова звучать поруч – Батьківщина-мати.

 Що означає бути патріотом? Сучасний словник визначає значення слова «патріот» так: це людина, яка любить свою Батьківщину, віддана своєму народу, готова на жертви і здійснює подвиги в ім'я інтересів своєї Батьківщини.

   Як відповісти на запитання: «За що ми любимо матусю?» Сказати можна багато, але от чи буде відповідь повною? Не так просто відповісти і на запитання: «За що люди люблять Батьківщину?» Кожен може дати свою відповідь, але от чи буде ця відповідь єдино правильною?

   Любов до Батьківщини, або патріотизм, зовсім не означає хвалити все своє тільки тому, що це рідне. Справжньому патріоту властиво бачити навколосебе не тільки гідності, але й недоліки. От тільки істинний патріот не стане жалітися на труднощі та скаржитися на людей. Він буде намагатися зробити життя у себе на батьківщині краще, гідніше.

Мету роботи по патріотичному вихованню: реалізація комплексного підходу до розвитку дитини та здійснення інтелектуального, морального, фізичного розвитку дошкільників за допомогою ознайомлення зі своєю Батьківщиною.

Завдання, які стоять перед педагогами.

Освітні:

-       на прикладі ближнього природного оточення познайомити дошкільнят з навколишнім світом, допомогти їм усвідомити своє місце в ньому;

-       вчити орієнтуватися в природному середовищі існування;

-       залучати дітей до національних традицій українського народу.

Розвиваючі:

-       засобами патріотичного виховання розвивати інтелект дитини, формувати наочно-образне мислення, творчі здібності, елементи самостійності, навички взаємин з дорослими і однолітками;

-       формувати дбайливе ставлення до природи і всього живого;

-       розвивати інтерес до українських традицій і народних ремесел;

-       розвивати почуття відповідальності і гордості за свою країну.

Виховні:

-       виховувати дошкільників, розвиваючи дбайливе ставлення до природи і людей свого краю, країни;

-       виховання у дитини любові і прихильності до своєї сім'ї, дому, дитячого садка;

-       виховання поваги до праці.

Дані завдання повинні вирішуватись у всіх видах дитячої діяльності: на заняттях, в іграх, у праці, в побуті. Щоденно виховувати в дитині не тільки патріотичні почуття, а й формувати її взаємини з дорослими і однолітками.

 Відбір змісту роботи ґрунтується на наступних головних педагогічних принципах:

Цілісності – в роботі дотримуватись єдності навчання, виховання і розвитку, з одного боку, і системноності, з іншого;

Гуманізації – особистісно-орієнтований підхід у вихованні, врахування вікових та індивідуальних особливостей, атмосфера доброзичливості і взаєморозуміння;

Діяльного підходу – будь-які знання набуваються дитиною під час активної діяльності;

Інтеграції – цей принцип дозволяє поєднати в роботі аспекти різних знань, таких як історія, природа, музика, малювання та ін.;

Культуровідповідності – грунтується на цінностях регіональної, національної та світової культури, технологічно реалізується за допомогою культурно-середовищного підходу до організації діяльності в дитячому колективі;

Вікового та індивідуального підходу – припускає вибір тематики, прийомів роботи відповідно до суб'єктивного досвіду і віку дітей.

Умови, які необхідні для реалізації роботи по патріотичному вихованню:

1.Створення спеціального середовища для успішної соціалізації дитини;

2.Облік рівня розвитку та вихованості дитини, організація виховного простору відповідно до цього рівня;

3.Збагачення змістовної діяльності шляхом включення культурно-історичного, духовно-морального, соціально-психологічного та інших компонентів;

4.Врахування вікових і психолого-фізіологічних особливостей дитини;

5.Об'єднання зусиль та координація діяльності дошкільного закладу, сім'ї, соціальних інститутів виховання;

6.Удосконалення знань, умінь і навичок мовленнєвої культури;

7.Становлення високоморальних, етичних норм поведінки.

Засоби навчання:

-         Національні іграшки, книги, ілюстрації та ін.;

-         Мультимедійні посібники, звукозаписи;

-         Рольова гра, колективно-творча гра;

-         Спеціально підібраний мовний матеріал;

-         Розучування віршів, пісень;

-         Інсценування казок, віршів, пісень;

-         Ігри рухливі, дидактичні, тематичні, творчі.

Етапи роботи над кожною темою:

Організаційний – націлений на формування у дітей пізнавального інтересу, пов'язаного з новими знаннями. Діти вчаться висловлювати свої інтереси, свій настрій, розуміти бажання і потреби інших дітей.

Практичний – діти застосовують на практиці раніше отримані знання та вміння, набувають нових.

Заключний – метою є осмислення дітьми отриманих знань і умінь, тобто усвідомлення ними можливості використання набутих знань і вмінь у різних ситуаціях.

При проведенні кожного заняття діяльність педагога спрямована на:

•      Створення позитивної пізнавальної мотивації дітей;

•      Організацію уваги;

•      Активізацію мовного досвіду і збагачення словникового запасу дошкільнят;

•      Формування способів оцінки дитиною власної діяльності.

Завдання вихователя полягає в тому, щоб відкрити перед кожним вихованцем усі джерела, якими живиться  почуття любові до Батьківщини. Це й природа рідного краю, і мати з батьком, і рідне слово, і рідне місто, і славне минуле Вітчизни, її героїчна історія…

Перший блок

Формування знань про сім'ю в системі морально-патріотичного виховання дітей

Мета: розширювати поле соціально-моральних почуттів і стосунків дітей.

Завдання:

-      Розвивати уміння розуміти оточуючих людей, проявляти до них доброзичливість, прагнути до спілкування і взаємодії.

-      Збагачувати уявлення дошкільників про людей, їх взаємини.

-      Спонукати дітей вчиняти позитивні вчинки, керуватись мотивами гуманності і справедливості, виховувати у дітей любов і прихильність до своєї сім'ї.

Другий блок

Вивчення мікросоціуму в системі морально-патріотичного виховання дошкільнят

Мета: розширювати коло спілкування дітей, сприяти усвідомленню значущості трудової діяльності дорослих.

Завдання:

-      Підтримуючи природне розширення інтересів дитини, допомагати вільно орієнтуватися в найближчому оточенні.

-      Розвивати дослідницький підхід до доступних об'єктів навколишнього середовища.

-      Вчити діяти в повсякденному житті розумно і самостійно, розуміти і реалізувати в своїй поведінці моральне ставлення до свого дитячого садка.   

Третій блок

Вивчення соціальної сфери в системі морально-патріотичного виховання дошкільнят

Мета: забезпечувати умови для накопичення та узагальнення знань про навколишню дійсність.

Завдання:

-      Сприяти входженню дитини в сучасний світ, долучати до його цінностей.

-      Формувати уявлення про найближче оточення, як частки малої Батьківщини.

-      Сприяти прояву позитивних моральних якостей до об'єктів навколишньої дійсності.

Четвертий блок

Вивчення рідної природи – засіб патріотичного виховання дошкільнят

Мета: виховання у дітей елементів екологічної свідомості, ціннісних орієнтацій в поведінці і діяльності, що забезпечують відповідальне ставлення до навколишнього природного середовища, як невід'ємної частини рідного краю.

Завдання:

-      Знайомлячи з природою рідного краю, забезпечувати можливість діяти з об'єктами природи, спостерігати за ними, експериментувати.

-      Розвивати пізнавальну активність в процесі дослідницької діяльності, розвивати гуманне дбайливе ставлення до всього живого.

-      Виховання почуттів любові до рідної природи, як одного з проявів патріотизму.

П’ятий блок

Сторінки історії та культури міста в системі національно-патріотичного виховання дошкільників.

Мета: виховання почуття любові, гордості та патріотизму до своєї малої Батьківщини.

Завдання:

-      Формування елементарних знань про побут наших предків – початковий етап в пізнанні рідного краю.

-      Розвиток у дітей інтересу і допитливості до історичного минулого свого міста.

-      Розширення уявлення дітей про самобутність нашого народу в минулому і сьогоденні.

-      Усвідомлення дітьми любові до рідних місць, відчуття своєї нерозривності з навколишнім світом, формувати бажання зберігати і примножувати багатство свого рідного краю.

Змістові питання з виховання патріотизму у дітей:

1.Що таке Батьківщина?

2.Кого називають патріотом?

3.Де я живу? Моя Батьківщина – Україна (мій будинок, моя вулиця, моє місто, моя країна -Україна)

4.Що ви знаєте про символи України? (державні та народні символи)

5.Пам'ятки культури нашої місцевості

6.Кого я люблю найбільше? (моя сім'я)

7.Яка вона, моя рідна мова? (усна народна творчість: легенди і перекази. Краса мови в творах українських письменників і поетів)

8.Що я знаю про свята і традиції мого народу? (державні та народні свята; традиції їх відзначення)

9.Ким можемо гордитися? (видатні українці минулого та сучасності)

10.Яким був побут та звичаї моїх предків? (українська оселя)

11.Як бути здоровим?

12.Люблю і бережу природу – люблю свою Батьківщину.

13.Бачимо і цінуємо красу рідної землі в різні пори року: спостереження,дослідження,  суспільно-корисна праця, творчі роботи.

 

План заходів з національно-патріотичного виховання

на 2023-2024 н.р.

                       Заходи

Термін

     Відповідальний

1

Проведення тематичного тижня «Україна – рідна ненька »

Серпень

Музичний керівник, вихователі старших груп

2

Тематичні заняття на тему «Дніпро – місто, в якому я живу»

Вересень

Вихователі груп

3

Семінар для педагогів на тему: «Патріотичне виховання – передумова формування громадянської поведінки»

Жовтень

Вихователь-методист

4

Педагогічна рада на тему: « Морально- патріотичне виховання – важливий аспект розвитку духовного потенціалу дошкільника»

Листопад

Директор, вихователь-методист,

5

Консультація для педагогів «Ознайомлення дошкільників з традиціями та побутом українського народу»

Листопад

Вихователь-методист

6

Конкурс-огляд національних куточків в ЗДО

Грудень

Вихователь-методист

7

Поповнення інформації на сайті ЗДО «Національно- патріотичне виховання»

щомісячно

Вихователь-методист

8

Консультації для батьків на тему: «Виховання патріотичних почуттів у дошкільників»

Лютий

Вихователі дошкільних груп

9

Консультація для вихователів «Використання зразків народного мистецтва у роботі з дітьми»

Лютий

Вихователь-методист

10

Проведення заходів з нагоди дня народження Т.Г. Шевченка

Березень

Вихователі груп

11

Виставка дитячих робіт на тему: «Великодні писанки»

Квітень

Вихователь-методист, вихователі всіх груп

12

Виставка дитячих малюнків на тему: «Мій рідний край»

Червень-Серпень

Вихователі груп

13

Тематичні заняття з національно-патріотичного виховання

Протягом року, щомісяця

Вихователі всіх груп