счетчик посещений besucherzahler mail order brides

Статут ДНЗ №5

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА – САДОК) №5»  ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

ПРИЙНЯТО:

Радою дошкільного навчального

закладу (ясла – садок) №5

Протокол  №_______від _______


 

І   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.          КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА – САДОК) №5» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – дошкільний заклад, ДНЗ), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.02 №6, перереєстрований із змінами 22.03.06, № запису 12241050001024828, перереєстрований із змінами23.11.2009, №12241050003024828,індифікаційний код 34230686 знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

1.2.          Місце знаходження дошкільного закладу:

49038, м. Дніпро,

пр. Дмитра Яворницького, 105, тел.: 42 – 35 – 29  .

1.3.     Власник   дошкільного   закладу є територіальна  громада   в   особі        Дніпровської міської ради. Органом уповноваженим здійснювати управління   закладом є департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Уповноважений орган здійснює фінансування дошкільного закладу ,  його

 матеріально – технічне забезпечення, організовує будівництво  і  ремонт

 приміщень, їх господарське обслуговування,  харчування та  медичне  обслуговування дітей. 

1.4    Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 12 березня 2003 року №305 зі змінами внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 р. № 1124, від 16.11.2011 р. №1204, Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція) іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

a.      Дошкільний заклад є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

b.     Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

c.     Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; форсування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

d.     Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

e.      Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

Ø реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»»

Ø забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

Ø дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

f.       Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ   КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

2.1.          Дошкільний заклад розрахований на 95 місць.

2.2.          Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3.          У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку – 4; група для дітей раннього віку – 1.

2.4.          Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей.

2.5.          Наповнюваність груп дітьми становить:

 

ü група раннього віку – 15;

ü молодша група №1 – 20;

ü молодша група №2 – 20;

ü середньо-старша група – 20;

ü старша група №2 – 20.

 

2.6.          Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється завідувачем закладу відповідно до чинного законодавства. Для зарахування дитини в дошкільний заклад необхідно пред’явити:

 

заява батьків або осіб, які їх замінюють,

 

медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

 

медичну довідку про епідеміологічне оточення;

 

свідоцтво про народження дитини;

 

відомості про батьків, домашню адресу;

 

документ для встановлення пільги батьківської плати за харчування дитини;

 

2.7.          За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного спілкування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.8.          Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

 

ü за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють;

ü на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що включає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;

ü у разі несплати без поважних причин батьками або осіб, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2 – х місяців.

 

2.9.          Термін письмового повідомлення батьків про відрахування дитини – 10 днів.

 

ІІІ   РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

3.1.  Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

3.2.          Щоденний графік роботи дошкільного закладу: 7:30 – 18:00.

 

IV   ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня  і закінчується 31 травня наступного року. З 31 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2.  Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з управлінням департаменту гуманітарної політики.

 

План роботи дошкільного закладу на оздоровчий період додатково погоджується з Держпродспоживслужбою.

 

4.4.   У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально – виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійснюється за Державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками:

 

ü художньо – естетичний;

ü фізкультурно – оздоровчий..

 

V   ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

5.1. Забезпечення продуктами харчування здійснюється департаментом гуманітарної політики на тендерній основі, централізовано за рахунок місцевого бюджету та батьківської плати відповідно до санітарно – гігієнічних правил і норм.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчблоку, правильністю зберігання дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

 

VІ   МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється штатним медичним працівником дошкільного закладу на підставі штатного розкладу.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально – профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно – гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально – профілактичних заходів.

 

VІІ   УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками навчально – виховного процесу в дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, заступники керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та няні, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грамота, грошові премії.

7.3.  Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 

ü безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

ü захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

ü захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

ü здоровий спосіб життя.

 

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 

ü обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

ü звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчанні своїх дітей;

ü брати участь в покращенні організації навчально – виховного процесу та зміцненні матеріально – технічної бази дошкільного закладу;

ü відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

ü захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах порядку.

 

Батьки або особи, яку їх замінюють, зобов’язані:

 

ü своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

ü своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

ü слідкувати за станом здоров’я дитини;

ü інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну педагогічну  освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно – правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

 

ü на вільний вибір педагогічно доцільних форм методів і засобів роботи з дітьми;

ü брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;

ü на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

ü проводити в установленому порядку науково–дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

ü вносити пропозиції щодо поліпшення робот дошкільного закладу;

ü на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

ü об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

ü на захист професійної честі та власної гідності;

ü інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 

ü виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

ü дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

ü забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також фізичного та психологічного насильства;

ü брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

ü виконувати накази та розпорядження керівництва;

ü інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

 

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного заходу завідуючим.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безплатні медичні огляди в 1-му поліклінічному відділенні 1-ї міської лікарні м. Дніпра, 2 рази на рік.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

VІІІ   УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яка є представником власника.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює завідуючий, який призначається і звільняється з посади департаментом гуманітарної політики  Дніпровської міської ради .

 

Керівник дошкільного закладу:

 

Ø відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

Ø здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

Ø діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

Ø розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; відповідає з дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

Ø приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

Ø видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження та контролює їх виконання;

Ø затверджує штатний розклад за погодженням із власником дошкільного закладу;

Ø контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

Ø затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку; посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;

Ø забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

Ø підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно - експериментальну роботу педагогів;

Ø організовує різні форми співпраці з батьками, або особами, які їх замінюють;

Ø щороку звітує про навчально-виховну роботу, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу;

 

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів.

 

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

 

Педагогічна рада дошкільного закладу:

Ø розглядає питання навчально-виховного процесу  в дошкільному закладі та приймає відповідне рішення;

Ø організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

Ø приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

 

Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить 4  на рік.

 

8.4. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків, або осіб, які їх замінюють і які скликаються не рідше одного разу на рік.

 

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

 

Загальні збори:

Ø приймають Статут;;

Ø зміни і доповнення;

Ø обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;

Ø заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

Ø розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

Ø затверджують основні напрями вдосконалення робіт і розвитку дошкільного закладу.

 

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

 

Кількість засідань ради визначається за потребою.

 

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо у ньому бере учать не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, власник, спонсори та інші).

 

Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету дошкільного закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально - виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 

8.6. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада  (у складі 5-и осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють за громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом  голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше, ніж 4 рази на рік.

 Основними завданнями піклувальної ради є:

 

Ø співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

Ø сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

Ø сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

Ø сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

Ø організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

Ø стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

Ø всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

Ø сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

IX   МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1. Дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивний та ігрові майданчики.

9.2. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, яке є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпропетровської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльності дошкільного закладу у порядку, яки й встановлений чинним законодавством.

9.3. Дошкільний заклад має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства «крім цілісних майнових комплексів» підприємствам, організаціям, установам а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на його балансі за узгодженням з управлінням міської ради, яке здійснює оперативне управління діяльність дошкільного закладу.

 

X   ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНСТЬ

 ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

 

Ø майно власника;

Ø місцевих бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

Ø добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

Ø платні освітні послуги.

 

10.2. Дошкільний заклад  за погодженням із власником  має право:

 

Ø придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

Ø отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

Ø здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

 

10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

          За рішенням власника дошкільного закладу бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти Кіровської районної у місті ради.

 

XІ   КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється власником, управлінням освіти та науки Дніпропетровської міської ради, відділом освіти Кіровської районної у місті ради.

         11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально - виховним процесом, встановлюється засновником дошкільного закладу.

 

 

XІІ   ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

12.1. Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідація – за рішенням власника, а у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

12.2. При реорганізації та ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективної угоди.

12.3. Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або судом.

12.4. У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступника.

12.5. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.